Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------- 
Số 2424/BHXH-CST
V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018, BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện như sau:

  1. Từ ngày 01/11/2017, BHXH Tp.Hồ Chí Minh thực hiện gia hạn và in thẻ BHYT (mới) năm 2018 theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, đồng thời kèm Danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) hoặc gửi file dữ liệu qua email của đơn vị và phối hợp với Bưu điện trả về cho đơn vị để chuyển đến người tham gia kịp thời.
  2. Đối với người tham gia chưa có mã số BHXH, đơn vị khẩn trương bổ sung thông tin vào Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo hướng dẫn tại Công văn số 1919/ BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của BHXH Tp.Hồ Chí Minh để cơ quan BHXH hoàn chỉnh việc đồng bộ mã số BHXH và in bổ sung thẻ BHYT cho người tham gia trước ngày 31/12/2017. Đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bổ sung thông tin chậm trễ dẫn đến người tham gia chưa được gia hạn thẻ BHYT năm 2018.
  3. Trường hợp thẻ BHYT đã được in từ tháng 09/2017 trở đi theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì cơ quan BHXH sẽ không in thẻ gia hạn năm 2018, người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.

Lưu ý: Đơn vị không cần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ BHYT năm 2018 cho người lao động.

            Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo hướng dẫn nêu trên để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người tham gia đúng quy định.

Nơi nhận:

Như trên;

  • Ban Giám Đốc (để biết);
  • Các phòng nghiệp vụ
  • BHXH các quận, huyện
  • Website BHXH TP;
  • Lưu VT, CST(Trung).(để thực hiện)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ