Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------- 
Số 1228/TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh mức lương cơ sở


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định 72/2018/ND-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ 01/07/2018 là 1.390 000 đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ 01/07/2018 như sau:

 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương nhân (x) mức lương cơ sở.
 2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 27.800.000 đồng thì đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN tối đa bằng 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).
 3. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới.
 4. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình tham gia BHYT thực hiện theo mức lương cơ sở mới. Trường hợp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/07/2018 nhưng đóng tiền trước ngày 01/07/2018 thì thu theo mức lương cơ sở cũ (1.300.000 đồng).
 5. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Nơi nhận:

 • Các đơn vị sử dụng lao động;
 • Cơ quan quản .lý đối tượng tham gia BHYT;
 • Đại lý thu BHYT,BHXH tự nguyện.
 • Ban Giám Đốc;
 • Các phòng chức năng; .
 • BHXH quận, huyện; .
 • Lưu: VT, P.QLT.

GIÁM ĐỐC


Phan Văn Mến

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ