Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------- 

Số:2305/BHXH-THU
V/v thực hiện nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi: Đại lý thu trên địa bàn thành phố;
                 Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
                 Các phòng nghiệp vụ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 1222/BHXH- KHTC ngày 16/5/2017 về việc dừng sử dụng biên lai thu tiền (mẫu C68- HD) tự in chuyển sang biên lai viết tay bắt đầu thực hiện từ 01/08/2017, qua 3 tháng thực hiện các đại lý thu đã gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN), bảo hiểm y tế hộ gia đình (BHYT HGĐ), đối chiếu tiền thu và lập hồ sơ.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHXH TN, BHYT HGĐ và việc nộp hồ sơ của các đại lý thu, BHXH thành phố hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Người tham gia:

 • Đăng ký tham gia BHXH TN, BHYT HGĐ tại các đại lý thu trên địa bàn thành phố (không phân biệt địa bàn quận, huyện).
 • Khi có nhu cầu đổi thẻ BHYT, người tham gia có thể thực hiện tại phần dịch vụ công trực tuyến qua bưu điện dành cho cá nhân của BHXH thành phố cung cấp tại trang http://dvc.bhxhtphcm.gov.vn, hoặc đại lý thu nơi đăng ký tham gia, hoặc tại BHXH các quận, huyện.

2. Đại lý thu: 

2.1. Căn cứ mã thẻ BHYT của người tham gia, tra cứu thông tin thời hạn sử dụng thẻ tại phần Tra cứu trực tuyến / Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT tại trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam https://baohiemxahoi.gov.vn, nếu tại thời điểm đăng ký tham gia so với thời hạn sử dụng thẻ cũ không quá 3 tháng trong năm tài chính thì lập hồ sơ gia hạn, trường hợp quá 3 tháng thì lập hồ sơ tăng mới.

Ví dụ: Gián đoạn 3 tháng trong năm tài chính:

 • Người tham gia hết giá trị thẻ sử dụng thẻ vào 31/7/2017, đến ngày 01/11/2017 đăng ký tham gia BHYT HGĐ so với thời hạn cũ quá 3 tháng trong năm tài chính 2017 nên thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày 01/12/2017.
 • Người tham gia BHYT hết giá trị thẻ sử dụng thẻ vào 31/10/2017, đến ngày 30/3/2018 đăng ký tham gia BHYT HGĐ so với thời hạn cũ chưa quá 3 tháng so với năm tài chính 2017 và chưa quá 3 tháng so với năm tài chính 2018, thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày 30/3/2018.

2.2. Liên hệ với BHXH quận, huyện nơi đặt trụ sở để được cấp mã số quản lý và biên lai thu tiền (mẫu C68-HD), tổ chức thu tiền của người đăng ký tham gia BHXH TN, BHYT HGĐ cư trú trên địa bàn thành phố (không phân biệt địa bàn quận, huyện), thực hiện lập và nộp hồ sơ qua hệ thống giao dịch điện tử.

Lưu ý: Phần địa chỉ người tham gia ghi rõ 4 nội dung: số nhà, đường; mã phường, xã; mã quận, huyện; mã thành phố.

2.3. Đại lý thu đã nhận biên lai thu tiền (mẫu C68-HD) theo Công văn số 1055/BHXH-KHTC ngày 26/05/2017 của BHXH Thành phố thì liên hệ với BHXH quận, huyện nơi cấp biên lai để làm thủ tục trả lại.

2.4. Người tham gia BHYT HGĐ là người thứ hai trở đi được giảm mức đóng thực hiện trong năm tài chính.

Ví dụ: Một gia đình có 3 người A, B, C tham gia BHYT HGĐ.

 • Tháng 5/2017: người Avà B tham gia 12 tháng (thẻ có giá trị từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018), mức đóng hàng tháng người B bằng 70% người A.
 • Tháng 8/2017: người C tham gia 6 tháng (thẻ có giá trị từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018), người C được tính là người thứ ba mức đóng hàng tháng người C bằng 60% người A.
 • Tháng 2/2018: người C gia hạn thẻ, lúc này người C tính là người thứ nhất không giảm phí.
 • Tháng 5/2018: người A và B gia hạn thẻ, lúc này người A tính là người thứ hai và người B tính là người thứ ba được giảm mức đóng theo quy định.

3. BHXH quận, huyện:

3.1. Cấp mã số quản lý đại lý thu có trụ sở trên địa bàn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ tham gia BHXH TN, BHYT HGĐ của đại lý thu bao gồm cả người tham gia có địa chỉ cư trú trên địa bàn quận, huyện khác. Thu lại biên lai thu tiền (mẫu C68-HD) chưa sử dụng đã cấp cho đại lý thu địa bàn quận, huyện khác (nếu có).

3.2. Đổi thẻ BHYT cho người tham gia khi có nhu cầu (kể cả thẻ BHYT do quận, huyện khác cấp theo USER được Phòng Công nghệ thông tin cung cấp). Lưu trữ hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT theo đúng quy định.

4. Các phòng nghiệp vụ:

4.1. Phòng Khai thác - Thu nợ: định kỳ thống kê danh sách đại lý thu theo địa bàn để cung cấp cho BHXH quận, huyện.

4.2. Phòng Công nghệ thông tin:

 • Định kỳ (hoặc đột xuất) thống kê đối tượng tham gia BHYT HGĐ trên địa bàn quận, huyện để cung cấp cho các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện.
 • Cung cấp USER (quyền điều chỉnh thông tin nhân thân và in thẻ BHYT HGĐ) cho Giám đốc BHXH quận, huyện để bố trí thực hiện đổi thẻ BHYT do BHXH quận, huyện nơi khác cấp. Định kỳ thống kê tình hình đổi thẻ BHYT của các USER để cung cấp cho Phòng Cấp sổ, thẻ theo dõi và quản lý phôi thẻ.

Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện theo hướng dẫn trên đây, Giám đốc BHXH quận, huyện chịu trách nhiệm về USER đổi thẻ, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH thành phố (Phòng Quản lý thu) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Ban Giám Đốc (báo cáo);
 • Bưu điện TP (thay trả lời công văn số 8240/BĐHCM-KD);
 • Website BHXH TP;
 • Lưu VT.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Nguyễn Thị Thu

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ