Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------- 
Số 268/TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới)

Căn cứ Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018, Công văn số 212/BHXH-CST ngày 25/01/2018 của BHXH Tp.Hồ Chí Minh về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) cho các đối tượng tham gia BHYT có giá trị thẻ 3 năm, 5 năm và 72 tháng (đối với trẻ em dưới 6 tuổi), BHXH Tp.Hồ Chí Minh thông báo đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) như sau:

1. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (cả người nhận bằng tiền mặt và người nhận qua thẻ ATM), các điểm Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ phát thẻ BHYT mẫu mới cùng với kỳ chi trả tháng 04/2018.

2. Đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, người phục vụ người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, trẻ em dưới 6 tuổi thì cơ quan quản lý đối tượng (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn) sẽ phát thẻ BHYT mẫu mới đến tay đối tượng trước ngày thẻ có giá trị.

3. Về giá trị sử dụng in trên thẻ BHYT

Thẻ BHYT được đổi theo mẫu mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/05/2018 và không ghi giá trị sử dụng đến. Để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu) theo mã số BHYT ghi trên thẻ. Trường hợp vẫn còn vướng mắc, có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được giải đáp.

Lưu ý:

 • Thẻ BHYT mẫu cũ có giá trị sử dụng đến ngày 30/04/2018.
 • Đối với người có thẻ BHYT đã được cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì không đổi thẻ trong đợt này và tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp để đi khám chữa bệnh.
 • Trường hợp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) nhưng bị sai thông tin so với thẻ cũ thì người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi lại thẻ ngay.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

 • Sở LĐTB&XH thành phố;
 • Phòng LĐTB&XH quận, huyện (phối hợp thực hiện);
 • UBND xã, phường, thị trấn (phối hợp thực hiện);
 • Bưu điện Tp.HCM (phối hợp thực hiện);
 • Ban Giám đốc BHXH TP (để báo cáo);
 • Các P.Nghiệp vụ, BHXH Q/H (để thực hiện);
 • Trang web BHXH TP.HCM;
 • Lưu: VT, CST(Trung).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Nguyễn Thị Thu

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ