Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------- 
Số: 400/BHXH-QLT
V/v thu BHYT hộ gia đình 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

                                                                            - Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015; Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT- BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT; Quyết định 1018/QĐ- BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT hộ gia đình, khi người dân tham gia mới BHYT hộ gia đình thì hướng dẫn kê khai mẫu TK1-TS kèm Phụ lục Thành viên hộ gia theo nguyên tắc người dân tự khai tự chịu trách nhiệm và Đại lý thu BHXH, BHYT tiếp nhận hồ sơ người tham gia kê khai thực hiện thu tiền BHYT theo quy định.

Yêu cầu các Đại lý thu BHXH, BHYT và BHXH quận, huyện thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn, giải quyết.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Ban Giám đốc;
  • Website BHXH Thành Phố;
  • Lưu: VT, QLT (M).

GIÁM ĐỐC


Phan Văn Mến

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ